Veri Sahibi Başvuru Formu

   PINAR TENTE İNŞAAT MALZEMELERİ  BAHÇE KÜLTÜR İMALAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Veri Sahibi”), Kanun’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.

Kanun’un 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, veri sorumlusu olan Sarıhamzalı Mah. 47091 Sok. Hurdacılar Sitesi No.1f/G Seyhan Adana, adresine mukim Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı ve ıslak imzalı olarak  Sarıhamzalı Mah. 47091 Sok. Hurdacılar Sitesi No.1f/G Seyhan Adana adresine konuya ilişkin ek bilgi ve belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya pinartente@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı/mobil imzalı olarak veya pinartente@hs01.kep.tr e-mail adresine iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Mevzuata uygun olarak dönüş yapılacaktır.

Bu formun ve talebinizin niteliğine göre tarafınızdan kimlik doğrulaması veya talebe göre ek bilgiler talep edilebilir. Bu talepler yerine getirilmediğinde yapılacak incelemelerin tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda Şirketimizin kanuni hakları saklıdır. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

  1. Başvuru sahibi hakkında bilgiler

Aşağıdaki bilgiler ilgili kişiyi inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek ve başvuru sonuçlarını iletmek amacıyla talep edilmektedir.

 

Ad : *

 

Soyad : *

 

T.C. Kimlik numarası / Uyruk ve pasaport numarası : *

 

Telefon ve Fax numarası :

 

E-posta  :

 

 

İkamet veya İşyeri Adresi  : *

 

Şirketimiz ile ilişkiniz   :

Müşteri          □                İş Ortağı         □

Ziyaretçi         □                Diğer               □

 

Cevabın sağlamış olduğum posta adresime gönderilmesini istiyorum. 

r

Cevabın sağlamış olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.    

r

 

  1. Başvuru Nedeni

No

Talep konusu

Seçim  (seçiminiz ile ilgili bölümü işaretleyin)

1

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

 

2

Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme

 

3

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

 

4

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

 

5

Kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

 

6

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesi gereken sebeplerin ortadan kalkması dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme

 

7

Talep no 5 gereğince yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

 

8

Talep no 6 gereğince yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

 

9

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

 

10

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini isteme

 

    

 

Bu kapsamda kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz.

 

 

  1. Başvuru sahibinin beyanı

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İş bu form kapsamında sağladığım bilgiler şahsıma aittir ve günceldir.

Başvuruda bulunan ilgili kişi (Kişisel veri sahibi)

Adı Soyadı                :          

Başvuru Tarihi        :

İmza                          :