Müşteri Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

PINAR TENTE İNŞAAT MALZ. BAHÇE KÜLTÜRÜ İMALAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Pınar Tente İnşaat Malz. Bahçe Kültürü İmalat San. Tic. Ltd.Şti. (veri sorumlusunun kimliğine dair detaylı açıklamalar metnin sonunda yer almaktadır) tabi olduğu ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde ve müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verileri (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, kredi bilgileri, ödeme bilgileri, cinsiyet, meslek, eğitim, medeni durum, araç plakası, tapu bilgileri v.s) müşterilerinden talep eder. Kişisel Veriler; Pınar Tente İnşaat Malz. Bahçe Kültürü İmalat San. Tic. Ltd.Şti.’nin hizmetlerinden yararlanabilmek adına, açık rızaya istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun md.5/f. 2’de öngörülen diğer hallerde, işbu Aydınlatma Metni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenerek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanır.

Müşteriler, kefiller ve temlik borçluları ile ilgili tüm kişisel veriler, Pınar Tente İnşaat Malz. Bahçe Kültürü İmalat San. Tic. Ltd.Şti. veri tabanında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md.12 doğrultusunda gizli olarak saklanır ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

Kişisel veriler yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilir.

Kişisel Verilerin Koruması Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel veriler; Veri Saklama ve İmha Politikamızda tüm detayları ile açıklandığı üzere, 6698 sayılı kanun md.7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu md.82, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu md.138’e göre ise kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek kullanılmaya devam edilir.

Pınar Tente İnşaat Malz. Bahçe Kültürü İmalat San. Tic. Ltd.Şti. kişisel verilerin korunmasına azami ölçüde önem verir. Bu yüzden Pınar Tente İnşaat Malz. Bahçe Kültürü İmalat San. Tic. Ltd.Şti.kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı gerekli önlemleri alır. Her yıl Bilgi Sistemleri Güvenliği ile ilgili denetim yaptırır. Personelinde Bilgi Sistemleri Güvenliği ile ilgili farkındalık yaratır. Kişisel Verilerin Korunmasında güvenlik duvarları sınırlı yetki ile erişim ve fiziksel güvenlik gibi bir dizi önlem kullanır.

Pınar Tente İnşaat Malz. Bahçe Kültürü İmalat San. Tic. Ltd.Şti. kişisel verileri gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güncelliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli dikkati göstermeyi taahhüt eder. Pınar Tente İnşaat Malz. Bahçe Kültürü İmalat San. Tic. Ltd.Şti..’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Pınar Tente İnşaat Malz. Bahçe Kültürü İmalat San. Tic. Ltd.Şti.  bu durumu derhal müşterilerine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

Kişisel verilerin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak Kişisel Verisi işlenen kişinin, her zaman bilgi alma, düzeltme, değiştirme, silme ve verilmiş onayı geri alma hakkı bulunur.

6698 sayılı kanun md.11 doğrultusunda başvuruda bulunarak kişisel verilerinizin;

 1. a) İşlenip İşlenmediğini öğrenme,
 2. b) İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. d) Yurt içinde veya yurt dışında verilerinizin aktarıldığı 3. Kişileri bilme,
 5. e) Eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
 6. f) KVK Kanunu’nun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme
 7. g) Aktarıldığı 3. Kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. i) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğradığınızın resmi bir evrak ile ispatlanması halinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarına sahipsiniz. Sahip olunan haklar aşağıda yayınlanan irtibat adreslerine ulaşarak kullanılabilir. Başvurularınıza cevap verebilmemiz için; başvurularınızda kimlik ve iletişim bilgilerinizi tam ve açık olarak belirtmeniz gerekli olup ayrıca aşağıdaki yollardan birisi şirketimize başvuru yapmış olmanız gerekmektedir.

 1. Aşağıda belirtilen adresimize kimlik teyitli olarak elden ve şahsen başvuru,
 2. Noter vasıtasıyla bildirim,
 3. Aşağıda belirtilen e-posta (KEP) adresine yazılı olarak ve güvenli elektronik imza kullanarak başvuru,
 4. Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan e-posta adresinizi kullanarak başvuru,
 5. Başvuru amacına yönelik geliştirilen web sitemizdeki (Aşağıdaki link) başvuru formunu doldurarak başvuru.

 

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.pinarcadircilik.com/ adresinde yer alan Pınar Tente İnşaat Malz. Bahçe Kültürü İmalat San. Tic. Ltd.Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca başvurular Türkçe yapılmalıdır.

Veri Sorumlusu: Pınar Tente İnşaat Malz. Bahçe Kültürü İmalat San. Tic. Ltd.Şti..

Adres: Sarıhamzalı Mah. 47091 Sok. No:1 F Seyhan/Adana

Telefon+90 542 502 15 31

 E-postasatis@pinarcadircilik.com